Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YogaBalans Culemborg aangeboden lessen, workshops en activiteiten etc.  

 

 • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en wordt geadministreerd in Momoyoga.

 

 • De betaling van de reguliere lessen geschiedt vooraf per iDEAL via www.momoyoga.nl/yogabalansculemborg.

 

 • Er zijn twee manieren om voor de yogalessen in te schrijven:
 1. Een abonnement in periodes van 10 lesweken (er wordt daarbij rekening gehouden met de vakanties en de studio dan gesloten is). Abonnement wordt door de deelnemer na elke 10 lesweken aansluitend verlengd. 
 2. Een strippenkaart van 5 of 10 lessen, die binnen resp. 3 maanden en een half jaar gebruikt kan worden.

 

 • Indien de deelnemer bij een abonnement een les afwezig is, dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Wel kan de les op een ander moment in de week of in een andere week (binnen de geldigheidsduur van het huidige abonnement) ingehaald worden. Ook een mogelijkheid is, om iemand anders in de plaats aan de les te laten deelnemen (bijvoorbeeld een collega, partner, vriend of vriendin).

 

 • Annuleren kan minstens 2 uur voor aanvang van de betreffende les. Wordt er later geannuleerd dan vervalt het recht op inhalen.

 

 • Aan- en afmelden van yogalessen geschiedt via het lesrooster op: www.momoyoga.nl/yogabalansculemborg. Daarnaast is het mogelijk om je ook persoonlijk af te melden via de mail of sms bij de desbetreffende docent.

 

 • Indien de docent verhinderd is om les te geven, wordt zo mogelijk de les vervangen door een andere docent of wordt de lesperiode verlengd. De deelnemers worden hiervan per sms en/of mail op de hoogte gebracht.

 

 • Opzegging van het abonnement geschiedt minstens twee weken voor afloop van de abonnement-periode per e-mail naar: info@yogabalansculemborg.nl

 

 • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

 

 • YogaBalans Culemborg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. YogaBalans Culemborg is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

 

 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YogaBalans Culemborg, dienen te worden vergoed.

 

 • YogaBalans Culemborg behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

 

 • Huisregels: schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte. Ook het meebrengen van drinken anders dan water is niet toegestaan.